twitter
rss

Żabki Kotki Misie Krasnale

Szanowni Rodzice!

 

Na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, obowiązywać będą między innymi następujące zmiany:

1) w art. 14 po ust. 5 dodaje się ust. 5 a – 5 i w brzmieniu:

 Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

 

W związku z powyższym stawka za 1 godzinę korzystania z zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przekraczających bezpłatny wymiar świadczeń powyżej 5 godzin bezpłatnych dla dzieci 3,4,5 letnich wynosi 1 zł.

 

Ponadto rodzice/prawni opiekunowie posiadających co najmniej 3 dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym) w celu zwolnienia z opłaty stałej ( 1zł/godz ) winni przedstawić dane w formie oświadczenia niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

 

Opłata pobierana będzie w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego m-c
wyłącznie na konto  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12      

Bank PKO BP  S.A.

23 1020 5226 0000 6102 0416 0818

(po uzyskaniu informacji od intendenta o wysokości wpłat)

 

 

 

 

 


<-- wstecz