Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/zsp12/public_html/zsp12.wroclaw.pl/p8/wp-includes/post-template.php on line 284
twitter
rss

Żabki Kotki Misie Krasnale
STATUT PRZEDSZKOLA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI    

Spis treści: Rozdział I             Postanowienia ogólne 

Rozdział II           Cele i zadania Przedszkola

Rozdział  III        Organy Przedszkola

Rozdział IV         Rodzice

Rozdział V          Organizacja pracy Przedszkola

Rozdział VI         Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

Rozdział  VII       Rekrutacja do Przedszkola

Rozdział  VIII      Wychowankowie Przedszkola, ich prawa i obowiązki

Rozdział  IX        Postanowienia końcowe        

 

 

 

Radość jest potrzebą,

siłą i wartością życia

  Johannes Kepler

  MISJA    „Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym”.

Nasze przedszkole:

jest przyjazne dziecku i jego rodzinie

promuje zdrowy styl życia

stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich dzieci

kształtuje trwałą postawę szacunku dla środowiska naturalnego i dbałości
o jego ochronę

 rozwija poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania i własnym regionem

traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo

przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami 

               

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Przedszkolu  –   należy  przez  to  rozumieć  Przedszkole  nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi;

2)  ustawie  –  należy  przez  to  rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.  U.  z 2004 r. Nr 256, poz.  2572 ze zm.);

3) Statucie  –   należy  przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi.

§ 2

1.      Przedszkole  nosi  nazwę: Przedszkole  nr  8  z   Oddziałami Integracyjnymi.

2.      Siedzibą Przedszkola  jest  budynek  przy  ul.  Suwalskiej  5  we  Wrocławiu.

3.      Przedszkole jest placówką publiczną.

§ 3

1.      Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Wrocław.

2.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski  Kurator Oświaty.

3.      Przedszkole   jest   jednostką   organizacyjną  Miasta  Wrocławia  działającą  w formie jednostki budżetowej.

4.      Szczegółowe zasady  gospodarki  finansowej  Przedszkola  regulują  odrębne przepisy.

5.      Przedszkole  nie  posiada  osobowości  prawnej  i  rozlicza się z  budżetem Gminy w zakresie  udzielonych  przez  Prezydenta  Miasta  Wrocławia  kompetencji Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu przy ul. Suwalskiej 5.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 4

 1.      Przedszkole  realizuje  cele  i  zadania  określone  w   ustawie, koncentrując  się  na  prowadzeniu   działalności   dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2.      Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się nie mniej niż 5 godzin codziennej pracy przedszkola.

3.      Cele i zadania Przedszkola:

1)      wspomaganie  i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego  rozwoju  dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i  możliwości rozwojowych;

2)      sprawowanie   opieki   nad  dziećmi  w  atmosferze  akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

3)      troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków;

4)      rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;

5)      przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole

;6)      organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

7)      wspomaganie   rodziny  w  wychowaniu  dziecka  zdrowego  i   z   deficytami;

8)      udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg zasad określonych w placówce zgodnie z odrębnymi przepisami.

9)      umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 5

1.      Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

1)      zapewnienie w  Przedszkolu bezpiecznych i przyjaznych warunków  do rozwoju umysłowego dzieci, a przez  to  zachęcanie  ich  do  aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska;

2)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwianie ich  zaspakajania;

3)      rozpoznawanie  przyczyn  i trudności w wychowaniu  i nauczaniu   dziecka;

4)      wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego  ze  szczególnym  uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

5)      rozwijanie  czynnych  postaw  wobec  zdrowia, bezpieczeństwa i  aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej  i  promocji  zdrowia  wśród  wychowanków,  rodziców  (prawnych  opiekunów) oraz nauczycieli;

6)      upowszechnianie wiedzy ekologicznej i kształtowanie właściwych  postaw wobec problemów ochrony środowiska;

7)      rozwijanie wrażliwości moralnej;

8)      budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem,  krajem rodzinnym;

9)      rozwijanie   wrażliwości   estetycznej  dzieci  oraz  budzenie  aktywności twórczej;

10)    wspieranie dziecka uzdolnionego;

11)    wspieranie  rodziców  (prawnych  opiekunów)  w  rozwiązywaniu  problemów wychowawczych;

12)    organizowanie    różnych    form   pomocy   psychologiczno  –   pedagogicznej;

13)    prowadzenie   odpłatnych  zajęć  dodatkowych  wynikających  z   bieżących potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;

14)    zapewnienie dzieciom dodatkowej opieki w przypadku zajęć poza   terenem Przedszkola;

15)    organizowanie działalności innowacyjnej w oparciu o programy własne i działania wzmacniające rozwój dzieci.

2.      W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczne i psychologiczne przez pracowników przedszkola. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez Dyrektora.

3.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.      Szczegółową organizację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

5.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w Przedszkolu  w formie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjno –  korekcyjnych  oraz  innych  o  charakterze terapeutycznym, porad,  konsultacji, warsztatów dla rodziców (prawnych opiekunów).

6.      Czas trwania zajęć dodatkowych dla  dzieci wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest  dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

7.      Organizacja  i  terminy  zajęć  dodatkowych  dla  dzieci wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalane są przez Dyrektora placówki.

8.      Uczęszczanie dziecka  na  zajęcia  specjalistyczne  wymaga  zgody  rodziców (prawnych opiekunów).

§ 6

1.      Przedszkole  zapewnia  wychowankom   pełne   bezpieczeństwo   pod względem fizycznym i psychicznym.

2.      Przedszkole  przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka  od momentu oddania dziecka przez  rodziców  (prawnych  opiekunów)  pod opiekę nauczyciela do momentu pierwszego odebrania.

3.      W placówce wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę pracowników   pedagogicznych przy wsparciu pracowników obsługi.

4.      W   zakresie   czynności,  każdy  pracownik  Przedszkola  posiada   szczegółowy  zapis o przedmiotowym zakresie odpowiedzialności pod  względem bezpieczeństwa stanowiska pracy.

5.      Nauczyciel  przed  przystąpieniem do pracy sprawdza salę (miejsca   pobytu,   teren   zabaw,   ogród   przedszkolny)   pod   względem   bezpieczeństwa,  w  przypadku  stwierdzenia zagrożenia powiadamia  Dyrektora oraz zabezpiecza zagrożony teren przed wstępem dzieci.

6.      Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie  musi  posiadać  wymagane   atesty   i   certyfikaty   zgodnie   z  obowiązującymi przepisami  prawa.    Nie  dopuszcza się do użytku   sprzętów zepsutych i uszkodzonych.

7.      W placówce obowiązuje tzw. Zeszyt konserwatora jako książka usterek sprzętów i  urządzeń oraz   pomieszczeń w  zakresie  bezpiecznego  ich   funkcjonowania.   Za   kontrolę   urządzeń   odpowiedzialny   jest   pracownik   bhp   i   konserwator.

8.      Podczas  spacerów  i  wycieczek  oraz  innych  wyjść  poza  teren  Przedszkola, należy zapewnić dzieciom  opiekę  jednej  osoby  dla   grupy liczącej   10   dzieci.   Nauczyciel  zobowiązany  jest  do   wypełnienia karty wycieczki. Wyjścia należy zgłosić Dyrektorowi i  wpisać do księgi wyjść. Inne zasad organizowania wyjść i wycieczek reguluje procedura wycieczek.

9.      W Przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe przez nauczycieli   z pełnymi  kwalifikacjami  pedagogicznymi  i  przeszkolonymi  pod   względem bhp i ppoż. Podczas uczestnictwa w zajęciach dodatkowych   za bezpieczeństwo   dzieci   odpowiada   nauczyciel   prowadzący.   Nauczyciel  prowadzący  zajęcia  dodatkowe  zobowiązany  jest  do   przyprowadzenia  dzieci  uczęszczających na zajęcia i przekazania ich nauczycielowi w grupie.  Podczas  zajęć  dodatkowych  z  całą  grupą,   nie  zwalnia  się  z  obowiązku  uczestniczenia  w  tych  zajęciach nauczyciela danej grupy.

10.    Nie dopuszcza się do pozostawienia dzieci bez opieki nauczyciela  w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych oraz  na  terenie  ogrodu   przedszkolnego.

11.    W  przedszkolu  nie  mogą  być stosowane wobec wychowanków żadne  zabiegi  lekarskie  bez  zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w  nagłych wypadkach.  Wychowankowie  za  zgodą  rodziców  (prawnych  opiekunów)  mogą  być  ubezpieczeni  od następstw nieszczęśliwych  wypadków.

12.    Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają dobrowolnie rodzice  (prawni opiekunowie) w pierwszym miesiącu roku szkolnego.

13.    Personel przedszkola nie może podawać wychowankom żadnych środków farmakologicznych, poza udzielaniem pomocy w  nagłych wypadkach.  

Rozdział 3

Organy Przedszkola 

§ 7

Organami Przedszkola są:

1.      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

2.     Wicedyrektor do spraw przedszkola

3.      Rada Pedagogiczna

4.      Rada Rodziców

§ 8

 1.      Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty  we współdziałaniu z Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców,  organem  sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym:

1)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

2)      reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;

3)      jest  kierownikiem  zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników.

2.      Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie na podstawie:

a) pełnomocnictwa   udzielonego  mu   przez   Prezydenta   Miasta   Wrocławia,

b) obowiązujących przepisów prawa.

3.      Dyrektor  jako   kierownik   zakładu   pracy   dla  zatrudnionych w nim pracowników decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;

2)      przyznawania   nagród    oraz   wymierzania  kar  porządkowych  nauczycielom oraz innym pracownikom placówki, po  zasięgnięciu  opinii związków zawodowych;

3)      występowania  po   zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej z  wnioskami  w sprawach odznaczeń, innych nagród i wyróżnień dla  nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

4.      Stanowisko  Dyrektora    powierza  i  odwołuje z niego  organ prowadzący placówkę zgodnie z ustawą.

5.      Dyrektor wykonuje  zadania  przy  pomocy  wicedyrektora,  którego  powołuje  i  odwołuje  po  zaopiniowaniu przez organ prowadzący i  Radę Pedagogiczną.

6.      Kompetencje wicedyrektora ds. przedszkola:

1)      powołany jest przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

2)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą placówki

3)      przygotowuje projekt organizacyjny przedszkola

4)      ustala  ramowy  rozkład  dnia  z  uwzględnieniem  zasad  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy  oraz  oczekiwań  rodziców  (prawnych opiekunów) dzieci;

5)      ustala przydziały zadań pracownikom

6)      sprawuje nadzór pedagogiczny i przygotowuje projekt oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli

7)      współuczestniczy w mierzeniu jakości pracy przedszkola, diagnozuje i monitoruje osiągnięcia rozwojowe dzieci

8)      sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, poprzez aktywne działania pro zdrowotne

9)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji

10)       występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola

11)       przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola

12)       wicedyrektor w ramach wykonywanych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

13)       (uchylony)

§ 9

1.      Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola.

2.      Rada  Pedagogiczna  realizuje  zadania  wynikające  z  ustawy   o  systemie oświaty oraz celów kształcenia, wychowania i opieki.

3.      Szczegółowe   zadania   i   uprawnienia  określa  regulamin  Rady  Pedagogicznej.

4.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący   w Przedszkolu.

5.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

6.      Przewodniczący   prowadzi   i    przygotowuje    zebrania    Rady  Pedagogicznej   oraz   jest   odpowiedzialny   za   zawiadomienie   wszystkich  jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z  regulaminem Rady.

7.      Kompetencje  stanowiące  i  opiniujące Rady Pedagogicznej m.in.:

1)        w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu

2)        rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu

3)        zatwierdza plany wychowawcze-dydaktyczno przedszkola

4)        podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

5)        zatwierdza organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówce

6)        podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków

7)        wybiera jednego przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu

8)        opiniuje w szczególności:

·           organizacje pracy przedszkola

·           wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień

·           przedstawioną przez organ prowadzący kandydaturę na stanowisko dyrektora Zespołu, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata

·           propozycję organu prowadzącego w sprawie przedłużenia kadencji dyrektora

·           przedstawioną przez dyrektora Zespołu kandydaturę na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze

·           przedstawioną przez dyrektora Zespołu propozycje odwołania  wicedyrektora lub innego pracownika zajmującego stanowisko kierownicze

·           przygotowuje i zatwierdza  projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany

9)         inne określone ustawą.

§ 10

1.      Rada Rodziców jest reprezentacją  rodziców  (prawnych  opiekunów)  dzieci  uczęszczających  do  Przedszkola  wspierającą działalność  statutową placówki.

2.      Szczegółowe  zadania  oraz  tryb  pracy  określa  regulamin  Rady   Rodziców.

3.      Skład oraz kompetencje Rady Rodziców określa ustawa.

§ 11

1.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor,   który   zapewnia   każdemu   z  organów  możliwość  swobodnego działania  i  podejmowania  decyzji  w  ramach  swoich  kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.      Organy współdziałają ze sobą w sprawach  dotyczących  organizacji  poprzez:

1)      wymianę informacji;

2)      opiniowanie;

3)      wnioskowanie;

4)      podejmowanie uchwał;

5)      podejmowanie wspólnych działań.

3.      Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych  i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:

1)      spotkania    organizowane    z    inicjatywy    Dyrektora    z  przedstawicielami organów;

2)      zebrania Rady  Pedagogicznej  i  zaproszonych  przedstawicieli  innych organów;

3)      umieszczenie  zadań   planowanych  do  realizacji w danym roku  szkolnym na tablicy ogłoszeń;

4)      (uchylony)

5)      zarządzenia dyrektora;

6)      komunikaty dyrektora.

4.      Organy Przedszkola współpracując ze sobą:

1)      dają  każdemu  z   nich  możliwość  swobodnego   działania   i  podejmowania  decyzji  w ramach swoich kompetencji określonych   ustawą i zawartych w statucie Przedszkola;

2)      zapewniają bieżący przepływ  informacji  między  sobą  poprzez zebrania, informacje na tablicy ogłoszeń.

5.      Współdziałanie  organów  ma  na  celu  stwarzanie jak najlepszych   warunków  rozwoju  wychowankom  oraz  podnoszenie  poziomu  pracy  placówki.

6.      Organy  Przedszkola współpracują ze sobą w celu wspierania swojej  działalności promując działalność placówki.

7.      Sprawy sporne pomiędzy organami Przedszkola  rozstrzygane  są  na  wspólnym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora. W celu  rozwiązywania zaistniałych konfliktów Dyrektor  może   powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.

8.      W przypadku nie osiągnięcia porozumienia lub nie  rozstrzygnięcia  sporu – organ Przedszkola może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie  konfliktu  do  organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór   pedagogiczny  zgodnie  z  podziałem  kompetencji  określonych   w   ustawie.  

Rozdział 4

Rodzice (prawni opiekunowie) 

§ 12

1.      Rodzice  (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą   w celu  skutecznego  oddziaływania  wychowawczego  na  dziecko  i   określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.      Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

a)     zapoznania  się   z  programem  oraz zadaniami wynikającymi  z   programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danym oddziale;

b)     uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na  temat  swojego  dziecka;

c)      uzyskiwania   porad  i  wskazówek  od nauczycieli, pedagoga  w  rozpoznawaniu przyczyn trudności  wychowawczych  oraz  doborze  metod udzielania dziecku pomocy;

d)     wyrażania  i  przekazywania   nauczycielowi  oraz  Dyrektorowi  wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;e)     wyrażania  i  przekazywania  opinii na temat pracy Przedszkola  organowi   prowadzącemu  i  nadzorującemu  pracę  pedagogiczną  poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.

3.      Rodzice  (prawni  opiekunowie)  za  szczególne  zaangażowanie  we  wspieraniu  pracy  Przedszkola  mogą otrzymać na zakończenie roku  szkolnego list pochwalny Dyrektora Przedszkola.

4.      Spotkania  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  w  celu  wymiany  informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są  w  Przedszkolu  trzy  razy  w  roku szkolnym lub częściej na wniosek   rodziców (prawnych opiekunów) lub nauczycieli.

5.      Rodzic ma obowiązek informowania dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka.        

Rozdział 5

Organizacja pracy Przedszkola

§ 13

1.      Podstawową  jednostką  organizacyjną  Przedszkola  jest   oddział  obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, uwzględniający ich potrzeby,  zainteresowania,     uzdolnienia,      rodzaj      i      stopień   niepełnosprawności.

2.      W skład Przedszkola wchodzi dwanaście oddziałów, w tym pięć oddziałów  integracyjnych.

3.      Liczba dzieci obecnych w danym dniu w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem  ust. 4. 4.     Liczba  dzieci obecnych w danym dniu w oddziale integracyjnym powinna wynosić do   20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.

§ 14

 1.      Szczegółową  organizację  wychowania,  nauczania i opieki w danym   roku  szkolnym  określa  arkusz  organizacji  pracy   Przedszkola  opracowany  przez  Dyrektora placówki, w terminie ustalonym przez  organ prowadzący.   Arkusz  organizacji  pracy  zatwierdza  organ  prowadzący  Przedszkole.

2.      Przedszkole funkcjonuje  przez  cały  rok szkolny,  z  wyjątkiem  przerwy   wakacyjnej, która przypada w miesiącach wakacyjnych.  Szczegółowy  termin   przerwy  wakacyjnej  określa  arkusz  organizacji  pracy  Przedszkola na dany rok szkolny.

 1. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.
 2. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego do końca stycznia ( w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych  rodziców)
 3. Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego przedszkola.
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor, w miarę posiadania wolnych miejsc.
  • Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną, dietą wykluczającą niektóre produkty, dietą wykluczającą podstawowe alergeny.
  • Wniosek o przygotowywanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienia innymi rodzic składa do dyrektora przedszkola.

3.      W miesiącu wakacyjnym do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci   z  innych  przedszkoli  korzystających  w  tym  czasie  z przerwy  wakacyjnej.

4.      Dzienny czas pracy placówki wynosi  nie  więcej  niż  10,5  godziny.  Godziny funkcjonowania  Przedszkola  określa  arkusz  organizacji  pracy Przedszkola na dany rok szkolny.

5.      Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

6.      Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza  prowadzona  jest  na   podstawie programu wychowania przedszkolnego.

7.      (uchylony)

8.      Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w  szczególności  potrzeby  i  możliwości  rozwojowe   dzieci.

9.      Organizacja  i  terminy  zajęć  dodatkowych  ustalane  są   przez  Dyrektora   placówki.

10.  Organizację  pracy  Przedszkola  określa  ramowy  rozkład   dnia   ustalony    przez   Dyrektora   Przedszkola   na   wniosek   Rady  Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i  higieny   pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

11.  Opiekę  nad  wychowankami  w  drodze  z  domu do Przedszkola i z  powrotem sprawują rodzice (prawni opiekunowie)  lub  pełnoletnie osoby  przez  nich upoważnione zapewniające dziecku bezpieczeństwo. Szczegółowe zasady określa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci.

12.  Dziecko  nie  zostanie  wydane  osobie  pozostającej pod wpływem  alkoholu,  narkotyku  lub  innego środka odurzającego.

§ 15

 1.      W   ramach  usług  świadczonych  przez  Przedszkole  dzieci  mogą  korzystać z posiłków.

 1. Do wniosku rodzic dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia.
 • Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola po konsultacji z intendentem.

2.      Wysokość  opłaty  za  świadczenia  wykraczające   poza   podstawę programową  określa uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXIII/535/12  z dnia 15  marca  2012 r.  w  sprawie  opłat  za  świadczenia   przedszkoli prowadzonych przez Miasto. a.  zwolnienia z opłaty określonej w § 15 pkt. 2 rozpatrywane są na podstawie wniosku dla rodzin wielodzietnych (tj. troje dzieci i więcej pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym)(zał. Nr 3)

3.      Czas bezpłatnych zajęć dla dzieci w przedszkolu określa się w godzinach od 07.00 do 12.00

  Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 16

1.      Wicedyrektor  działa  w  ramach  przydzielonego  przez  Dyrektora   zakresu obowiązków, a podczas jego  nieobecności  wykonuje  jego  zadania.

2.      Dyrektor      powierza  poszczególne  oddziały  opiece   nauczycieli zgodnie z arkuszem placówki, w zależności od czasu pracy oddziału   lub realizowanych zadań.  W zajęciach mogą uczestniczyć stażyści i wolontariusze za zgodą Dyrektora.

3.      Do pracy z dziećmi uczęszczającymi  do  oddziałów  integracyjnych  zatrudnia   się  dodatkowo  nauczycieli  posiadających  specjalne   przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia  rewalidacyjne.

4.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)     planowanie   i  prowadzenie  pracy  dydaktyczno – wychowawczej   zgodnie     z     obowiązującym     programem,      ponoszenie   odpowiedzialności za jej jakość;

2)     wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności  i  zainteresowań;

3)     a) prowadzenie   obserwacji  pedagogicznych  mających   na   celu  poznanie  i  zabezpieczenie  potrzeb  rozwojowych  dzieci oraz    dokumentowanie tych obserwacji w ustalony w placówce sposób, zakończony analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

b) opracowanie w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” i przekazanie jej rodzicom;

4)     stosowanie   twórczych  i   nowoczesnych   metod  nauczania  i  wychowania;

5)     odpowiedzialność  za  życie,  zdrowie  i bezpieczeństwo dzieci   podczas pobytu w Przedszkolu i  poza  jego  terenem  w  czasie  wycieczek i spacerów, itp.;

6)     współpraca ze specjalistami świadczącymi  kwalifikowaną  pomoc   psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.;

7)     planowanie  własnego   rozwoju  zawodowego   –   systematyczne   podnoszenie   swoich  kwalifikacji  zawodowych  przez  aktywne   uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

8)     troska o estetykę pomieszczeń i dobra atmosferę pracy

9)     eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

10) współdziałanie   z   rodzicami   w   sprawach  wychowania   i  nauczania  dzieci  z  uwzględnieniem  prawa rodziców (prawnych  opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności  z  programu   wychowania  przedszkolnego  realizowanego  w  danym   oddziale i uzyskiwania informacji  dotyczących  dziecka,  jego  zachowania i rozwoju;

11) prowadzenie dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej    i   opiekuńczej   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami;

12) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;

13) czynny  udział  w pracach  Rady Pedagogicznej, realizacja jej  postanowień i uchwał;

14) inicjowanie    i    organizowanie    imprez   o   charakterze  dydaktycznym,  wychowawczym,  kulturalnym  lub  rekreacyjno  –  sportowym;

15) realizacja  wszystkich   zadań  zleconych   przez   Dyrektora  Przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

5.      Nauczyciel  otacza  indywidualną   opieką   każdego   ze   swoich wychowanków   i  utrzymuje  kontakt  z  ich  rodzicami  (prawnymi  opiekunami) w celu:

1)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2)     ustalenia  form  pomocy  w  działaniach  wychowawczych  wobec   dzieci;

3)     włączenia ich w działalność Przedszkola.

6.      Nauczyciel  ma  prawo  korzystać  w   swojej   pracy   z   pomocy merytorycznej   i   metodycznej   ze   strony   Dyrektora,   Rady  Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo -oświatowych.

1)     Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego

2)     Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego

 • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 • częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:
  • indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych
  • konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
  • konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
  • rozmowy z dyrektorem,
 • Rodzice w sytuacji określonej w pkt. 5 nie podejmują współpracy w zakresie terapii

7.      W celu  prawidłowego  funkcjonowania  Przedszkola  zatrudnia  się pracowników obsługi i administracji.

8.      Dla  zapewnienia  odpowiednich warunków sanitarno-porządkowych  w  Przedszkolu zatrudnia się woźne oddziałowe.

9.      W  oddziałach,  w  których  przebywają  dzieci  3 letnie lub 3- 4  letnie  w  celu  zapewnienia  właściwych  warunków  opiekuńczo   wychowawczych zatrudnia się pomoc nauczyciela.

10.  W godzinach popołudniowych i nocnych o Przedszkole i jego mienie  dba firma dozorująca.

11.  Bieżących  napraw i konserwacji dokonuje zatrudniony konserwator  Przedszkola.

12.  Zaopatrzeniem zajmuje się intendentka.

13.  Liczbę pracowników ustala  Dyrektor,  a  zatwierdza  organ prowadzący.

14.  Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników regulują odrębne   przepisy.

15.  Dla  poszczególnych  pracowników  ich  zakresy obowiązków ustala   Dyrektor. 

Rozdział 7

Rekrutacja do Przedszkola

§ 17

1.      Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat lub dziecko starsze skierowane do przedszkola wg odrębnych przepisów. Dziecko przyjęte do przedszkola powinno sygnalizować potrzeby fizjologiczne.

2.      W szczególnie   uzasadnionych przypadkach do Przedszkola w trakcie roku może być przyjęte  dziecko,  które ukończyło 2,5 roku.

 § 18

 1.       Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

2.        Dziecko może kontynuować pobyt w przedszkolu w przypadku gdy rodzice dziecka złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenie woli kontynuacji korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny.

3.       W przypadku niezłożenia przez rodziców Oświadczenia woli kontynuacji korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, nie zostanie podpisana pomiędzy rodzicami a przedszkolem Umowa o świadczeniu usług na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji.

4.       Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z  zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji.  

 § 19

 1.      W celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjną.

2.      W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą pracownicy przedszkola.

3.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej określa szczegółowe zadania członków komisji.

4.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie listy   kandydatów  zakwalifikowanych   i listy kandydatów  niezakwalifikowanych. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

2)      informacja o liczbie wolnych miejsc oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

3)      Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

4)      Sporządzenie odpowiedzi i uzasadnienia od odwołania rodzica w terminie 5 dni od dnia złożenia tego odwołania, w przypadku nieprzyjęcia kandydata. 

§ 20 

1.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiada za wprowadzanie danych do systemu   i proces    rekrutacji.    Za    prawidłowe   działanie   systemu  odpowiedzialny  jest  organ prowadzący.

2.      Przedszkole gwarantuje poufność danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia..” zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 97 z 1997 r. z poź. zm.)

3.      Dzieci  rekrutowane  są na wolne miejsca w poszczególnych grupach. Liczbę wolnych  miejsc  ogłasza  Dyrektor    przed rozpoczęciem naboru.

4.      Liczba  wolnych  miejsc  winna być wywieszona na tablicy ogłoszeń wraz z  zasadami i kryteriami przyjętymi do procesu rekrutacji w  terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

5.      Placówka   przyjmuje   karty   zapisu   dzieci   w   poszczególnych grupach  w  przypadku,  gdy  Przedszkole  wykazało w danej grupie wolne miejsca.

6.      Dziecko jest  kwalifikowane  do  Przedszkola  zgodnie  z  liczbą  punktów   rekrutacyjnych   wynikających   ze   spełniania    kryteriów podstawowych i dodatkowych określonych w zasadach rekrutacji pod warunkiem złożenia wymaganych dokumentów.

7.      Komisja rekrutacyjna ogłasza w przedszkolu informację w formie listy   kandydatów  zakwalifikowanych   i listy kandydatów  niezakwalifikowanych. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej, przyjętych i nieprzyjętych wraz z  informacją o liczbie wolnych miejsc oraz najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 § 21

1.      I etap rekrutacji  dzieci  do  Przedszkola  odbywa  się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji według zasad opracowanych organ prowadzący. Szczegółowe zasady, kryteria i harmonogram określa regulamin rekrutacji dostępny na stronie www.edu.wroclaw.pl.

2.      Po zakończeniu I etapu rekrutacji rodzic ma obowiązek złożyć oświadczenie potwierdzające woli przyjęcia kandydata.

3.      II etap rekrutacji prowadzony jest w przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami w danej grupie wiekowej po I etapie rekrutacji i odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

4.      Po zakończeniu II etapu rekrutacji i w trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka na wolne miejsce w przedszkolu decyduje dyrektor, po indywidualnym rozpoznaniu pisemnego podania rodzica (prawnego opiekuna).

§ 22

 1.    Terminy I i II etapu rekrutacji oraz zasady rekrutacji i zasady korzystania z systemu elektronicznego podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.edu.wroclaw.pl  oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola. 

§ 23 

1.      W przypadku kwestionowania przez rodziców dziecka wyników rekrutacji dopuszcza się możliwość  wniesienia przez rodziców pisemnego odwołania do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

2.      Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 5 dni od otrzymania odwołania.

3.      Rodzic ma prawo odwołać się od decyzji Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do dyrektora zespołu w terminie 7 dni

4.      Dyrektor rozstrzyga odwołanie w ciągu 7 dni od otrzymania

5.      Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga  do sądu administracyjnego.

§ 24 

1.      W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola w procesie rekrutacji dopuszcza się możliwość złożenia w danym roku szkolnym do Dyrektora placówki podania o przyjęcie dziecka na zwolnione miejsce.

2.      Przyjęcie dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w placówce w danej grupie wiekowej.

3.      Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka podejmuje Dyrektor.

 § 25

1.      Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziału integracyjnego  odbywa  się  bez  wykorzystania systemu elektronicznego.

2.      Do oddziału integracyjnego, dzieci posiadające orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, kierowane są na wniosek rodziców przez organ prowadzący – przez okres całego roku szkolnego. 

  Rozdział 8

Wychowankowie Przedszkola, ich prawa i obowiązki

§ 26

1.      Przedszkole stwarza warunki w zakresie  realizacji  praw  dziecka  do:

 1)      akceptacji takim jakim jest;

2)      spokoju, samotności i wypoczynku, gdy tego potrzebuje;

3)      zdrowego, normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego   i  społecznego  w  atmosferze  wolności  i  poszanowania  jego   godności;

4)      wzrastania w atmosferze miłości  i  zrozumienia,  sprzyjającej  pełnemu, harmonijnemu rozwojowi jego osobowości;

5)      otrzymania   wychowania,  które  zapewni  mu podstawy kultury,  umożliwi rozwój jego zdolności i samodzielności;

6)      otrzymania opieki, wychowania i nauczania –  dostosowanego  do potrzeb i możliwości dzieci;

7)      życzliwego i podmiotowego traktowania;

8)      indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

9)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

10)  badania,   eksperymentowania  i   doświadczania  konsekwencji  własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

11)  bogatego w bodźce i twórczego otoczenia;

12)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy  fizycznej  bądź psychicznej;

13)  korzystania z wszelkich pomocy dydaktycznych znajdujących się  na stanie Przedszkola.

2.      Do obowiązków dziecka należą:

1)      stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci  i  nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia  w  grupie   przedszkolnej;

2)      sprzątanie po zabawie;

3)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

4)      pełnienie   ról  społecznych  zgodnie  z zasadami przyjętymi w   grupie (np. rola dyżurnego);

5)      dbanie o czystość osobistą i porządek w najbliższym otoczeniu.

3.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy przedszkolaków n/w przypadkach :

1)      zalegania   z  odpłatnością  za  Przedszkole powyżej 2 okresów   płatniczych;

2)      brak pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej  nieobecności  dziecka w przedszkolu obejmującej   co  najmniej 30 dni;

3)      powtarzającego się nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych   opiekunów)  rozkładu dnia (godzin przyprowadzania i odbierania   dziecka);

4)      niepodania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych;

4.Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt. 3 dokonuje Dyrektor stosując poniższą procedurę:

 • upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez Dyrektora;
 • wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;
 • wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności;
 • ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami,;
 • zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych ( np. MOPS, PPP…);
 • przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów 1 i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;
 • podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków
 • rozwiązanie umowy o świadczeniu usług

5. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

6. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Kuratora Oświaty.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 27

1.      Przedszkole  używa  pieczęci  i  stempli  zgodnie   z   odrębnymi  przepisami.

2.      Przedszkole  prowadzi  i  przechowuje  dokumentację  na  zasadach  określonych w odrębnych przepisach.

3.      Zmiany w statucie będą dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej, z nadaniem jednostce nowego brzmienia, a ogłaszane w formie tekstu jednolitego.

 § 28

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

 1. dzieci,
 2. nauczycieli,
 3. rodziców,
 4. pracowników administracji i obsługi.

 

  § 29

 

 1. Tekst jednolity Statutu Przedszkola Nr 8 z oddziałami integracyjnymi został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12 we Wrocławiu, w dniu 24 luty 2016r.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2016r.

 

 

 

Niniejszy statut

Rada Pedagogiczna

uchwaliła i zatwierdziła tekst jednolity

                                                                                         dnia 14 listopada 2016 r.

<-- wstecz